Reklamační řád

Reklamační řád

Správy Národního parku Šumava

se sídlem: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

identifikační číslo: 00583171

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese:

http://eshop.npsumava.cz

 

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží zakoupené v našem e-shopu. Prodávajícím je Správa Národního parku Šumava, se sídlem: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, identifikační číslo: 00583171 (dále jen „prodávající“). Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

1. Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popř. nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Práva z odpovědnosti za vady věcí, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

2. Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

3. Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující může reklamaci uplatnit osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu prodávajícího: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk.

Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu a platný záruční list. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, pokud je reklamované zboží kompletní a je doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jenž vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi či příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže bude řádně vyčištěno, vysušeno a posouzení reklamace nebudou bránit obecné zásady hygieny. Pro urychlení komunikace žádá prodávající kupujícího o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem „REKLAMACE – e-shop“ a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, především adresy a telefonního čísla.  Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího!   Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

4. Vyřízení reklamace

Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

5. Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout třicet (30) kalendářních dnů, popř. dobu delší, na níž se obě strany dohodly. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, řádně a včas odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, potom jen výměnu reklamované součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od kupní smlouvy odstoupit.

6. Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě třiceti (30) dnů, popř. ve lhůtě ještě delší, na níž se obě strany dohodly.  Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.  I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

7. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou smlouvu nebo od smlouvy odstoupit.  Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s učiněnou objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsoby uvedenými v článcích 1. – 6. tohoto reklamačního řádu.

8. Odstoupení od smlouvy

Podmínky a realizace odstoupení od kupní smlouvy jsou podrobněji upraveny v obchodních podmínkách prodávajícího ze dne 10.7.2013.

9. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 10.7.2013. Změny či doplnění reklamačního řádu jsou vyhrazeny.